Forening for utvikling av Knaben

Knaben Utvikling ble stiftet i 2004. Vi ser her gruppa vedtekter.

§ 1       Navn
Lagets navn er  Knaben Utvikling

§2        Formål
Gjennom god utvikling i Knabenområdet er det et hovedmål å sikre bosetning i øvre del av Kvinesdal. Knaben som helårlig turistmål er et virkemiddel for å skaffe trygge og gode arbeidsplasser. Knaben Utvikling skal arbeide for at tilreisende gjennom aktiviteter og opplevelser skal få et meningsfylt opphold. Det er viktig at Knabens særpreg beholdes.

§3        Medlemskap
Alle grupper som har interesser i Knabenområdet kan eller bør være representert i KU. Dette gjelder Knaben Sameie, næringsdrivende, Kvinesdal Kommune, velforeninger og andre som drar fordel av turisme og reiseliv i Knabenområdet. Medlemsskap varer i minst 5 år fra innmelding. De ulike medlemsgruppene forplikter seg til å følge KUs vedtekter, og til å bidra til den daglige drift, ikke minst med tanke på økonomi.

§4        Organisasjon
KU ledes av et styre, valgt på årsmøte, bestående av representanter fra de  ulike interessegrupper. De ulike grupper innstiller selv sine representanter

§ 5       Årsmøte
Årsmøtet holdes innen 10. oktober hvert år.
Saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret senest en måned før årsmøtet.
Årsmøtet er et åpent møte, men kun valgte representanter fra medlemmene har møte- og tale- og forslagsrett

Årsmøtet skal behandle:
– Styrets siste årsberetning
– Siste regnskap med revisorrapport.
– Godkjenne nye og gamle medlemmer.
– Velge nytt styre med varamedlemmer. Leder velges for seg.
– Velge revisor
– Velge valgkomite
– Bestemme neste års medlemsinnskudd
– Vedta budsjettet for kommende år/periode
– Behandle handlingsplan for kommende år/periode

§6        Styret
Laget skal ha et styre bestående av 7 medlemmer:
– Knaben Sameie, 2 rep.
– Knaben velforening, 1 rep.
– Andre velforeninger på Knaben, 1 rep.
– Kvinesdal Kommune, 2 rep.
– Næringsdrivende i Knabenområdet, 2 rep.
– De ulike grupper har personlige varamedlemmer

§7        Lagets økonomi
Alle medlemmer forplikter seg til å yte årlige nødvendige tilskudd til lagets drift. Beløpet bestemmes på årsmøtet.

§8        Endring av vedtekter
For at lagets vedtekter skal endres kreves det 2/3 flertall på årsmøtet
Ved oppløsning av laget kreves 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter.

 

Vedtatt på stiftelsesmøtet i 2004
Sist endret på årsmøte 22.05.05