Kommentarer til enkelte fagplaner

Leirskole favner med dagens ordning et helt årstrinn hvert år, ca. 60.000 elever. Leirskole legges i norsk grunnskole oftest til 7. årstrinn, men fungerer godt både på noe lavere og på høyere årstrinn. Et hovedpoeng er å bo vekk fra hjemmet i et annerledes miljø og møte nye forhold og nye mennesker. Leirskole er selve livet – forståelse, opplevelser og utviklede ferdigheter ”sitter” bedre når egen erfaring ligger til grunn. Det vet vi fra læringspyramiden.

LEIRSKOLE GIR ELEVENE OPPLEVLESE OG ERFARING MED:

Heimkunnskap:
Fellesmåltider
Kulturblanding
Kjøkkenhygiene
Bålmat

KRL:
Etisk bevissthet – refleksjon over bevisste verdivalg
Naturen – skaperverket
Bo og spise sammen med elever fra annen trosbakgrunn
Likeverd og moralske dilemmaer
Kunst og håndverk:
Materialbilder
Naturens former
Fotografering – film/video
Arkitektur-variasjoner/byggeteknikker
Bygge enkle boliger – snøhule, gapahuk, igloo, lavvo
Bruke nye redskaper
Lage utstilling om leirskoleopplevelsene etterpå
Musikk:
Lokal folkemusikk og dans
Fritidskultur på leirskole – moderne ungdomskultur
Lage underholdningskveld

Engelsk og 2. fremmedspråk:
Leirskole kan legges til utlandet – eks. Hvite busser
”Turist-trening”

Kroppsøving:
Leirskole er friluftsliv og innfallsvinkel til videre glede med friluftsliv
Lek og aktivitet i natur
Samarbeid og samhold – lede grupper (teambuilding og ledertrening)
Respekt for egne og andres ferdigheter – motvirke mobbing
Skigåing – klatring/kroppsbeherskelse
Tåle vær

Matematikk:
Kart og kompass – navigasjon
GPS – digital navigator
Værobservasjoner – temperaturer og vindstyrke, måling av nedbør
Føring av dagbok/logg

Naturfag:
Praktisk miljølære – naturformer, klima, biotoper/dyr og planter, forurensning
Mineraler og bergarter
Slippe løs ”forskerspiren”
Eksperimentell lek, bruke utstyr for feltarbeid og registrere funn
Kompass
Naturforvaltning – naturparker/skjærgårdsparker
Energisparing, kildesortering av søppel

Norsk:
Brukerveiledninger, loggbøker/dagbøker/rapporter
Dialektforståelse – språklig mangfold
Muntlig og skriftlig formuleringsevne

Samfunnsfag:
Lokale landskap og fortellinger/lokalhistorie – geografi og historie
Internasjonale sammenhenger – sur nedbør og forurensede havstrømmer

HVORFOR REISE PÅ LEIRSKOLE?