Årsmøte i Knaben Utvikling 
Fredag 14. mai kl 17.30
I Knaben kapell

Saksliste:


 
Knaben Utvikling BA
4473 KVINLOG
Organisasjonsnummer 987 618 493
 
SAKSLISTE ÅRSMØTE KNABEN UTVIKLING
Knaben kapell
Fredag 14. mai kl 17.30
 
Sak 1 Åpning
  • Valg av dirigent
  • Merknader til innkalling og saksliste
  • Valg av referent
  • Valg av to til å skrive under referatet.
 
Sak 2 Styrets årsberetning.
 
Sak 3 Regnskap med revisorrapport
Legge fram på årsmøtet eller ettersendes
 
Sak 4 Forslag:
4.1 Tidspunkt for årsmøtet
I Knaben Utviklings vedtekter heter det:
Årsmøtet holdes hvert innen 3 uker etter påske. Innkalling skal være sendt minst 14 dager før påske.”
Intensjonen med dette var blant annet at de ulike velforeninger skulle ha en mulighet til å diskutere de saker som KU arbeider med på sine årsmøter, som oftest legges til påska. Av ulike årsaker har dette fungert dårlig fram til nå. Blant av fordi trykket og arbeidspresset er forholdsvis større på vinterstid, enn for eksempel på høsten. I forhold til regnskap føles det også mer naturlig at årsmøtet legges til sein høst eller tidlig vinter. Hvis forslaget nedenfor går igjennom, er det naturlig at det neste årsmøtet holdes ved årsskiftet 2011/2012.
Det kan også være naturlig å ta en diskusjon på om det er nødvendig å ha årsmøte hvert år.
 
Forslag til vedtektsendring:
Årsmøtet legges til sein høst eller tidlig vinter, gjerne rundt nyttårsskiftet.
 
4.2 Opprette konto for lysløype
Knaben Idrettslag, har med velsignelse fra styret i Knaben Utvikling, gått i bresjen for planlegging av lysløype på Knaben. Orientering om planene vil bli gitt på årsmøtet og folkemøtet om kommunedelplanen like etter årsmøtet. Dette er et prosjekt det kan søles spillemidler til. Men for å få det til er det nødvendig at det opprettes en egen bankkonto. Det er et ønske at denne i starten står i Knaben utviklings navn. Dette betyr Ikke at Knaben Utvikling blir utbygger. Å finne hvem som eventuelt skal stå som utbygger, må være en prioritert oppgave
 
Forslag:
Knaben Utvikling oppretter en egen bankkonto for føring av inn og utgifter til bygging av lysløype på Knaben. Det bevilges kr 5.000,- som
 
 
4.3 Utbedring i enkelte løyper
Denne vinteren ble det langt mindre utgifter til løypekjøring enn det vi hadde budsjettert. Enkelte steder i løypenettet kan det være greit å utføre noe arbeid, slik at det kreves mindre snø for løypekjøring. Det kan for eksempel dreie seg om enkelte steiner i Husmorløypa, eller en issvull i Kvinavegen. Med noe maskin- og håndarbeid kan dette utbedres. Dette er ikke gjort noen kostnadskalkyler på hva om må gjøres.
 
Forslag:
Løypekomiteen nedsatt av Knaben Utvikling gis i oppdrag å prioritere og å utføre nødvendig vedlikehold og/eller oppjustering i enkelte av skiløypene
 
 
Sak 5 Handlingsplan for neste år.
  • Følge opp sikring av sanddeponiet
  • Delta aktivt i kommunedelplan for Knaben
  • Påvirke reguleringsplan(er) som gjelder Knaben
  • Utvikle løypenett for Knaben
  • Utbedre dagens løypenett.
  • Følge opp arbeid med lysløype rundt Store Knabetjørn
 
Sak 9 Budsjett for 2010-2011
Legges fram på årsmøtet
 
Sak 10            Valg
Leder           Anton Ivar Hunsbedt, Næringsdrivende                     På valg
Styremedl    Odd Omland       &nbsp
;      Kvinesdal kommune               Ikke på valg
                        Jostein Røyseland      Kvinesdal kommune              Ikke på valg
                        May – Britt T Netland   Næringsdrivende                    Ikke på valg
                        Jens Eftestøl              Knaben Grunneierlag              På valg
                        Ole Jørgen Melleby     Velforeninger (Kvinavegen)    Ikke på valg
                        Thor Ivar Sandsmark Velforeninger (Knaben Vel)     På valg
 
            Vara             Odd Kvinlaug              (for Jens Eftestøl)                 
                        Heidi Vatland              (for May – Britt T Netland)                 
Laila Årli Risnes         (for Anton Ivar Hunsbedt)      
Representant for Løgeheia (for Ole Jørgen Melleby)
 
De ulike velforeninger har samlet to representanter i styret. Men etter vedtektene skal Knaben Vel ha den ene.
 
Sak 12. Valg av revisor
                        Forslag: Harald Nilsen

.