En spesiell kirke på Knaben.

Knaben kapell er en langkirke fra 1936 på Knaben i Kvinesdal kommune. Byggverket er i tre og har 80 plasser. Kirkeetårnet står ved siden av kapellet nede på marka.

Der kapellet står, var det først en firkanta danseplatting med rekkverk rundt. Senere kostet Knaben Selskapelege Foreining opp hus der. Dette fikk navnet ”Grubeheimen”. Da dette huset snart ble for lite og nytt skulle byggest, var det tanken at Knaben indremisjon skulle kjøpe det til bedehus, men direktør Blekum mente at Knaben gruver burde ha et ”kirkekapell”. Han la saken fram for hovedstyret for A/S Knaben Molybdængruver. De gikk med på å kjøpe huset og innrede det til et ”kirkekapell” etter tegninger godkjente av Kirkedepartementet.

Huset ble kjøpt og ombygd etter tegninger av ingeniør Hans Aase og stod ferdig som kapell høsten 1936. 11. oktober, 1936 var Knaben kapell viet.

Knaben Molybdængruver A/S var rause. De kjøpte ”Grubeheimen” og bygde det om til kapell og tok på seg vedlikeholdet. De kosta inventar, og skulle holde ved, lys og renhold. I tillegg skulle sognepresten få en årleg godtgjørelse inntil videre på 650 kr.

Ovenpå kapellet er et lite husvære. Der skulle en av arbeiderene ved gruva få bo gratis mot å være pedell og kirketjener.

A/S Knaben la ned drifta i 1973 og dermed mista kapellet kirkelyden og måtte legge ned arbeidet. a/s Knaben tok snart til med å selge arbeidsboligene til private. Det var et godt marked. Mange ville gjerne ha seg et fritidshus. Selskapet sine bergretter og konsesjoner falt tilbake til Staten. a/s Knaben gav skjøtet på kapellet til Kvinesdal kommune 1.april 1976.

Kilde: Fjotland si kyrkja i 316 år. 1670-1986. Tor Veggeland. Hegeland Trykkeri, Flekkefjord.1985

Se også: www.kvinesdal.kirken.no